Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Şartları

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan arıcılarımız , plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamına alınmaktadır.

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Şartları
Tarsim arıcılık sigorta

ARICILIK SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

En az 30 arısı olup  Türkiye Orman Bakanlığı  TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS)   kayıtlı arıcılarımız,  risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmesi durumunda arılarını % 50'si devlet  devlet destekli tarafından karşılanmak üzere mevcut arılarını sigorta yaptırabilmektedirler. 

Sigortaya Kabul Şartları

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla;

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olması,
 • En az 30 adet kovan olması,
 • İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,
 • Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması,

zorunludur. Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

Arılı kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, Tarsim tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar nispetinde dâhildir.

Teminat Paketi

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve su baskını
 • Vahşi Hayvan Saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

TARSİM ARI SİGORTASI SİGORTASI POLİÇELEŞME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlarını güncellemiş olan yetiştirici;

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur.
 • Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından gerekli kontrol ve inceleme yapılır.
 • İnceleme işleminin sonucuna göre Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi tanzim eder.
 • Tanzim edilen poliçe için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu, Poliçe çıktıları TARSİM tarafından sigortalı üreticilerimize tercihine göre SMS veya e-posta olarak gönderilir.
 • Sigortalı üreticimiz poliçesini basılı olarak almayı tercih ederse, acente öncelikle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki Aydınlatma Metni, Poliçe Bilgilendirme Formu Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve birer nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir.

Sonrasında tanzim edilen poliçeden iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalı üreticimize verir.

TARSİM ARICILIK  SİGORTASI PRİM  ÖDEMESİ

Arıcılık Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin  %25'i  peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 ARICILIK SİGORTASINDA , HASAR İHBAR / EKSPERTİZ / ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR ?

Arıcılık Sigortasında;

Teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0850 250 82 77) hasar ihbarı yapılır.

Ayrıca; "TARSİM MOBİL" uygulaması ile sigortalı/sigorta ettiren tarafından zamandan ve mekandan bağımsız olarak hasar ihbarları doğrudan yapılabilmektedir.

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen hasarın; nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır.

Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

2021 Yılı Tarsim Arıcılık Sigortası Pirim Tarife Fiyatları

 Arıcılık türüne göre Tablo.1’ de yer alan tarife fiyatları uygulanır.

Gezginci arıcılık yapan üreticilere ait poliçelerde, poliçe vadesi içerisinde en fazla 4 (dört) kez  nakliyat riski teminat altına alınmış olup, daha fazla nakliyat riski talep edilmesi halinde her bir nakliyat için nakliyat riski priminin % 25’i kadar ilave prim uygulanacaktır.

Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

HASAR VE TAZMİNAT

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri 


Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;


• Adı, soyadı ve adresini,
• T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
• Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
• Hasar nedenini,
• Zarar gören sigortalı kovana ilişkin bilgilerini,
• Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini


belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmakla yükümlüdür.


Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır.


Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.


Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.


Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler

Hasar raporunun ekinde, aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gereklidir.


a) Kovanların, hasar anında çekilmiş fotoğrafları.
b) Nakliyat sırasında meydana gelen hasarlarda, nakliyata ilişkin sevk irsaliyesi.
c) Nakliyatların sigortalının kendi aracı ile yapılması halinde ise poliçe üzerinde nakliyat
yapılacak araçlara ait plaka numaralarının belirtilmesi.
ç) Trafik kazası hasarlarında kazaya ilişkin resmi (trafik, jandarma, itfaiye vb.) tutanaklar.
d) Yangın hasarlarında, savcılık sonuç kararı ve itfaiye raporu.
e) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Arıcılık Mevzuatı çerçevesinde nakliyat esnasında olması gereken resmi belgeler ve raporlar.

Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasında teminat dışında olan durumlar nelerdir?

a) Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi.

b) Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi.

c) Arının zarar gördüğü her türlü hastalık.

ç) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.

d) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

e) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar.

f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).

g) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı kovan ve içindeki arı üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm ve itlaflar.

ğ) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar.

h) Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar.

ı) Yağmacı arıların ve arı kuşlarının saldırısı nedeni ile meydana gelen koloni kayıpları.

i) Donma, bakım, besleme yetersizliği ve kışlatma kaynaklı nedenler sonucu kovanların sönmesi.

j) Hasar anında “modern kovan niteliği” taşımadığı tespit edilen “eski tip kara (sepet) kovanlarda”


meydana gelen her türlü hasarlar ve koloni kayıpları kapsam dışındadır.

Tazminatın Ödenmesi

 • Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.
 • Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.
 • Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.
 • Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda  sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.
 • TARSİM  arıcılık sigortası ile iligli ayrıntılı  bilgilere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ARILARI TARSİM ARICILIK  SİGORTASI YAPTIRMALI MIYIM  ?

Herşeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki , elimizde sigorta ettirebileceğimiz  ev, araba, bağ- bahçe,  hayvanlar  ne varsa  sigorta ettirmekte fayda var. Özellikle arıları bir takım  tehditlerle karşı karşıya olan arıcılarımızın mutlaka % 50 devlet destekli TARSİM sigortası yaptırmaları menfaatleri icabıdır.

Kazalardan uzak , bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle.

www.ariciyim.com